TERMS OF USE

These terms of use ("Terms") govern your use of the Holiday Tours &Travel Vietnam ("HTT Vietnam") web site, and any linked pages ("web site"). Your use of this web site will mean you accept these Terms.

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") chi phối việc sử dụng trang web Holiday Tours & Travel Vietnam ("HTT Vietnam") và bất kỳ trang nào được liên kết ("trang web"). Việc bạn sử dụng trang web này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản này.

 

Intellectual Property Rights

 • The material contained on this web site is protected by copyright. You may use this web site only for your personal and non-commercial purposes. Except to the extent permitted by relevant copyright legislation, you must not use, copy, modify, transmit, store, publish or distribute the material on this web site, or create any other material using material on this web site, without obtaining the prior written consent of HTT Vietnam.
 • Trade marks (whether registered or unregistered) and logos must not be used or modified in any way without obtaining the prior written consent of HTT Vietnam.
 • The web site, products, technology and processes contained in this web site may be the subject of other intellectual property rights owned by HTT or by third parties. No licence is granted in respect of those intellectual property rights other than as set out in these Terms. Your use of this web site must not in any way infringe the intellectual property rights of any person.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tài liệu có trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Trừ trường hợp được pháp luật bản quyền liên quan cho phép, bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối tài liệu trên trang web này hoặc tạo ra bất kỳ tài liệu nào khác sử dụng tài liệu trên trang web này mà không có Sự đồng ý của HTT Vietnam.
 • Không được sử dụng hoặc sửa đổi nhãn hiệu thương mại (đã đăng ký hoặc không đăng ký) và biểu trưng bằng bất kỳ cách nào mà không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của HTT Vietnam.
 • Trang web, sản phẩm, công nghệ và quy trình có trong trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của HTT Vietnam hoặc bởi các bên thứ ba. Không có giấy phép nào được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ khác với những quy định trong các Điều khoản này. Việc bạn sử dụng trang web này không được vi phạm bất kỳ cách nào các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào.

 

External Sites

 • This web site may contain links to, or frame, web sites of third parties ("external sites"). HTT Vietnam is not required to maintain or update the links.
 • Links to, or framing of, external sites should not be construed as any endorsement, approval, recommendation or preference by HTT Vietnam of the owners or operators of the external sites, or for any information, products or services referred to on the external sites unless expressly indicated on this web site.
 • HTT Vietnam makes no warranties and accepts no liability in relation to material contained on external sites.

Trang bên ngoài

 • Trang web này có thể chứa liên kết hoặc khung, các trang web của các bên thứ ba ("các trang bên ngoài"). HTT Việt Nam không bắt buộc phải duy trì hoặc cập nhật liên kết.
 • Các liên kết đến hoặc đóng khung các trang bên ngoài không được hiểu là bất kỳ sự xác nhận, phê duyệt, đề xuất hoặc ưu đãi nào của HTT Vietnam đối với chủ sở hữu hoặc người điều hành các trang bên ngoài hoặc cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập đến trên các trang bên ngoài Trừ khi được nêu rõ trên trang web này.
 • HTT Việt Nam không bảo đảm và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các tài liệu có trên các trang bên ngoài.

 

Disclaimers and Limitation of Liability

 • Except where to do so would cause any part of these Terms to be illegal, void or unenforceable, HTT Vietnam:
 • Excludes all conditions and warranties implied into these Terms;
 • To the fullest extent permitted by applicable law, is not liable to you or anyone else for any loss or damage, however caused (including negligence), which may be directly or indirectly suffered, in connection with use of this web site; and
 • Excludes liability (whether that liability arises under contract, tort (including negligence) or statute) for any special, indirect or consequential loss or damage (including without limitation loss of revenue and loss of, or damage to, data) suffered or incurred in connection with this web site.
 • Without limiting the general disclaimer, HTT Vietnam: 
 • Makes no warranty as to the completeness or accuracy of any material or as to its merchantability or fitness for a particular purpose. HTT Vietnam is not liable to you or anyone else if errors occur in the information on this web site or if that information is not up-to-date;
 • Will not be liable for disruptions to this web site; and
 • Is not liable to you or anyone else if interference with or damage to your computer systems occurs in connection with use of this web site or an external site. You must take your own precautions to ensure that whatever you select for use from this web site is free of viruses or anything else that may interfere with or damage the operation of your computer systems.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trừ trường hợp làm như vậy sẽ gây bất kỳ phần nào của các Điều khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, HTT Việt Nam:

 • Không bao gồm tất cả các điều kiện và bảo đảm ngụ ý trong các Điều khoản này;
 • Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, tuy nhiên gây ra (bao gồm cả sơ suất) có thể trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng liên quan đến việc sử dụng trang web này; Và
 • Không bao gồm trách nhiệm pháp lý (cho dù trách nhiệm pháp lý phát sinh theo hợp đồng, hành vi vi phạm) hay bất kỳ tổn thất, thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát doanh thu và thiệt hại hoặc tổn hại dữ liệu) Kết nối với trang web này.
 • Không hạn chế tuyên bố từ chối trách nhiệm chung, HTT Việt Nam:
 • Không đảm bảo về tính đầy đủ và chính xác của bất kỳ tài liệu nào hoặc về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. HTT Việt Nam không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác nếu có sai sót trong thông tin trên trang web này hoặc nếu thông tin đó không được cập nhật;
 • Sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự gián đoạn của trang web này;
 • Không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác nếu có sự can thiệp hoặc gây tổn hại cho hệ thống máy tính của bạn liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc trang web bên ngoài. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng bạn để đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn chọn để sử dụng từ trang web này là không có virut hoặc bất cứ điều gì khác có thể gây cản trở hoặc làm hỏng hoạt động của hệ thống máy tính của bạn.