Terms & Conditions

Rates and Taxes

Rates are quoted in US dollars. Availability and rates are subject to availability at the time of booking. Rates are inclusive of VAT (Value Added Tax) as required by law. Rates are subject to change without notice should the applicable VAT rate imposed by government increase or decrease. 

Giá và thuế

Giá được tính bằng USD. Dịch vụ và và giá phụ thuộc vào tình trạng còn trống hay không tại thời điểm đăng ký dịch vụ. Giá đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) theo yêu cầu của pháp luật. Giá có thể thay đổi mà không thông báo trước tỷ lệ với mức tăng hoặc giảm thuế GTGT do chính phủ áp dụng.

 

Changes in price and itinerary

Prices shown are those current at the time of publication of brochures and/or holiday cost which form part of the brochure. It is therefore subject to change with or without prior notice due to increase airfares, other transport cost, hotel rates, exchange rates, government taxes, etc. The Company reserves the right to increase prices accordingly without prior notice. In the event of currency movement the Company also reserves the right to change a currency supplement. If we are forced to change your booking or part of it for reasons beyond our control, for instance if an airline changes its timetable or if hotelier overbooks the hotel accommodation, we reserve the right to vary your itinerary and will give you, or cause to be given to you, notice thereof, including any consequent change in price.

Những thay đổi về giá và hành trình

Giá hiển thị là giá tại thời điểm công bố ấn phẩm quảng cáo và / hoặc chi phí kỳ nghỉ là một phần của brochure. Do đó, có thể thay đổi, có hoặc không có thông báo trước do có sự tăng giá vé máy bay tăng, chi phí vận chuyển, khách sạn, tỷ giá, thuế chính phủ, vv. Công ty có quyền tăng giá phù hợp mà không cần thông báo trước. Trong trường biến động tiền tệ Công ty cũng có quyền thay đổi, bổ sung một phần tiền phụ thu. Nếu chúng ta buộc phải thay đổi đặt chỗ hoặc một phần của đặt chỗ vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, ví dụ nếu hãng hàng không thay đổi lịch bay hoặc nếu chủ khách sạn nhận đặt chỗ vượt quá số phòng có thể cung cấp, chúng tôi có quyền thay đổi lộ trình của bạn và sẽ cung cấp cho bạn, hoặc buộc phải cung cấp cho bạn, như thông báo, bao gồm cả sự thay đổi hệ quả trong giá cả.

 

Refund of Unused Services

No refunds or exchanges can be made in respect of accommodation, meals, sightseeing tours, transport or any other services which are included in the tour fares but not utilised by the tour member.

Hoàn trả dịch vụ chưa sử dụng

Không hoàn lại tiền hoặc trao đổi nào có thể được thực hiện đối với nơi ở, ăn uống, du lịch tham quan, vận chuyển hoặc các dịch vụ khác đã bao gồm trong giá tour nhưng khách du lịch không sử dụng.

 

Insurance

We strongly recommend that at time of booking, you purchase a travel insurance which covers any unforeseen circumstances e.g. cancellation charges, medical expenses, etc.

Bảo hiểm

Tại thời điểm đặt chỗ, chúng tôi khuyến nghị Quý khách mua một bảo hiểm du lịch phù hợp để bảo vệ quyền lợi trong các tình huống không lường trước khi du lịch ở nước ngoài, ví dụ phí hoãn hủy, chi phí y tế, v.v

 

Health and Immigration

Each person shall be responsible for obtaining the appropriate visa and carry a valid passport at all times. Kindly note that health condition, passport and visa requirements are not our responsibility and we are not liable for any loss or expense due to a passenger’s failure to comply with the above.

Y tế và xuất nhập cảnh

Mỗi người phải chịu trách nhiệm xin visa thích hợp và mang hộ chiếu còn hiệu lực mỗi khi đi du lịch. Vui lòng lưu ý rằng yêu cầu về sức khỏe, hộ chiếu và thị thực không phải thuộc trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào do hành khách thiếu sự chuẩn bị cho những vấn đề nêu trên.

 

Complaints and Claims

Any complaints or claims are to be made in writing within 14 days from the date of return. No responsibility is accepted in respect to complaints and claims made after 14 days of return.

Khiếu nại và bồi thường

Bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồ thường phải được lập thành văn bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về. Mọi khiếu nại và yêu cầu bồi thường thực hiện sau 14 ngày kể từ ngày về nước sẽ không được giải quyết.

 

Disclaimer

The client accepts that once a booking has been made with HTT Vietnam and the required deposit paid, the client understands and accepts all terms and conditions as outlined.

Điều khoản từ chối

Khách hàng đồng ý rằng khi đặt dịch vụ với HTT Việt Nam và đã thanh toán tiền đặt cọc theo yêu cầu, khách hàng hoàn toàn hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện đã nêu.

 

Responsibility Clause

The Company and its general sales agents or agents act only as agents for the transportation companies, hotel contractors and other principals and all tickets, vouchers and documents are issued subject to those terms and contract under which such transportation and other services are provided. They assume no responsibility for injury, damage, accident, loss, delay or irregularities that may cause to person or property and all bookings are subject to the usual conditions of local ground operators. The right is reserved to alter or modify itineraries and hotel accommodation in any way necessary in the interest of our members, or due to circumstances over which event, no liabilities whatsoever in respect of such cancellations or withdrawals shall fall upon the operators, save only there shall be refund to the clients the monies paid by him in respect of the booking so cancelled or withdrawn. The transportation companies of firms shall exempt from all liability in respect of any detention, loss damage, sickness or injury, by whomsoever caused and whatever kind occurring of or to the passenger at any time when passenger is not on-board a carrier or conveyance used operated by the transportation companies of firms concerned shall constitute the sole contract between the transportation companies or firms and the purchase of these tour and/or passengers. All tickets coupons and orders are furnished and issued to all respects to those conditions under which the means of transportation or other services provided thereby offered or supplied by owners, operators, public carriers, managing agent or agents.

Điều khoản trách nhiệm

Công ty và các tổng đại lý bán hàng hoặc đại lý chỉ đóng vai trò đại lý cho các công ty vận tải, nhà thầu khách sạn và các bên khác và tất cả vé, chứng từ và các tài liệu được phát hành dựa những điều khoản và hợp đồng theo đó dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác được cung cấp. Họ không chịu trách nhiệm đối với thương tích, thiệt hại, tai nạn, mất mát, chậm trễ hoặc bất thường có thể xảy ra cho người hoặc tài sản và tất cả việc đặt chỗ tùy thuộc vào các điều kiện thông thường của các nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Quyền thay đổi hoặc sửa đổi hành trình và chỗ ở nếu thực sự cần thiết vì lợi ích của các bên, hoặc do hoàn cảnh từ một sự kiện nào, các bên cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc hủy hoặc rút tiền, lưu chỉ có phải hoàn trả cho khách hàng những khoản tiền thanh toán của ông đối với các đặt phòng để hủy bỏ hoặc thu hồi. Các công ty vận tải của công ty sẽ miễn khỏi mọi trách nhiệm đối với bất kỳ bị giam giữ, thiệt hại mất mát, bệnh tật hoặc chấn thương, bởi dù ai gây ra và bất cứ loại xảy ra hoặc để hành khách bất cứ lúc nào khi hành khách không có trên tàu một tàu sân bay hoặc vận chuyển sử dụng hoạt động của các công ty vận tải của các công ty liên quan sẽ tạo thành các hợp đồng duy nhất giữa các công ty vận tải hoặc các công ty và mua các tour du lịch và / hoặc hành khách. Tất cả vé phiếu giảm giá và đơn đặt hàng đều được trang bị và phát hành cho tất cả các khía cạnh với những điều kiện mà các phương tiện vận tải hoặc các dịch vụ khác với điều kiện đó được cung cấp hoặc được cung cấp bởi các chủ sở hữu, khai thác, vận chuyển công cộng, đại lý quản lý hoặc đại lý.