PRIVACY POLICY

Introduction 
This Privacy Statement explains in general terms how Holiday Tours & Travel Vietnam Co.Ltd. ("HTT Vietnam") protects the privacy of your personal information. It will apply to any personal information you provide to us.

This Privacy Statement will apply to any information about you that is provided to us when making a booking with us or under any other agreement or arrangement by someone else such as a travel agent.
 

Giới thiệu

Quy định bảo mật này giải thích một cách tổng quát Holiday Tours & Travel Vietnam Co.Ltd. ("HTT Việt Nam") bảo vệ sự riêng tư các thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Nó sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi:

Quy định bảo mật này cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin về bạn được cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký dịch vụ với chúng tôi hoặc dưới bất kỳ thỏa thuận hoặc sự sắp đặt nào bởi người khác ví dụ như từ đại lý du lịch.


What Information Do We Collect? 
The types of personal information that we collect from you will depend on the nature of your dealings with us, the circumstances of collection and the type of service you request from us. The personal information may include:

 • Your name, gender, date of birth, contact details, passport details to make your travel arrangements
 • Details related to your flights and other travel details, including your travel preferences
 • Your dietary requirements and health issues relevant to your travel arrangements in connection with your use of our products and services;
 • Payment details (such as credit/debit card number and expiry date), billing address… provided in connection with the purchase of our products and services;
 • If you use our website or mobile applications, your geo-location, IP address, mobile telephone number or ID and details of any third party sites that you may have accessed; and
 • Frequent flyer number or other Loyalty program membership details

 

Chúng ta thu thập những thông tin gì?

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào các giao dịch của bạn với chúng tôi, vào hoàn cảnh cần thiết và loại dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Những thông tin cá nhân có thể bao gồm:

 • Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ liên lạc, chi tiết hộ chiếu của bạn để sắp xếp hành trình của bạn
 • Thông tin chi tiết liên quan đến chuyến bay của bạn và thông tin du lịch khác, bao gồm cả sở thích du lịch của bạn
 • Yêu cầu chế độ ăn uống và các vấn đề sức khỏe của bạn liên quan đến sắp xếp chuyến đi liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Chi tiết thanh toán (như số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và thời hạn sử dụng), địa chỉ thanh toán… liên quan đến việc mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng di động, vị trí địa lý, địa chỉ IP, số điện thoại di động hoặc ID và thông tin chi tiết của bất kỳ trang web của bên thứ ba mà bạn có thể đã truy cập; và
 • Số thẻ thành viên bay thường xuyên hoặc các chi tiết thành viên chương trình khách hàng trung thành khác


How We Collect Information?
We may collect personal information about you when you deal with us over the telephone, send us correspondence (whether by letter, fax or email), visit our web sites or when you have contact with us in person. As well as collecting information directly from you, there may be occasions when we collect information about you from a third party. For example: 

 • From people making travel bookings on your behalf;
 • From third party telesales companies that collect your personal information and disclose it to us so that we may issue you with your ticket and make and fulfil your travel arrangements or market our products and services to you;
 • Other service providers who collect information on our behalf; and
 • From market research companies contracted by us to obtain information so that we may improve and market our products and services.
   

Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, gửi cho chúng tôi (bằng thư, fax hoặc email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cũng như việc thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, có thể có trường hợp chúng tôi nhận thông tin về bạn từ một bên thứ ba. Ví dụ:

 • Từ những người đặt dịch vụ thay cho bạn;
 • Từ bên thứ ba công ty telesales nơi thu thập thông tin cá nhân của bạn và chia sẻ cho chúng tôi để chúng tôi có thể xuất vé cho bạn và đặt và sắp xếp hành trình cho bạn hoặc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới bạn;
 • Các bên cung cấp dịch vụ khác nhận thông tin hộ cho chúng ta; và
 • Từ các công ty nghiên cứu thị trường ký hợp đồng với chúng tôi về việc cung cấp thông tin để chúng tôi có thể cải thiện và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.


How We Use Your Personal Information 
We may use your personal information for the following purposes: 

 • To process your travel arrangements and other transactions; and
 • To conduct marketing activities and market research.

Some of the personal information we collect is essential for us to be able to accurately identify who is using the service. Other types of personal information we collect help us to profile who is using our services and what their interests are.
 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xử lý sắp xếp chuyến đi của bạn và các giao dịch liên quan khác; và
 • Thực hiện các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được là rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang sử dụng dịch vụ. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập giúp chúng tôi lập hồ sơ người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và mối quan tâm của họ là gì.


Disclosure of Personal Information 
We may disclose your personal information to others in connection with the sale and provision of our travel services, including our suppliers and third parties that perform other services for us, including third parties who:

 • Provide travel services,
 • Provide IT services such as airline related systems, data storage, global distribution systems, communication networks, payment clearing houses for the purpose for which the information was collected or for related purposes, for example to complete a transaction on your behalf or provide you with a service that you requested.

We may also disclose your personal information to comply with our legal obligations, including to various law enforcement agencies, regulatory authorities and governments around the world for security, customs and immigration purposes.

Your information will also be shared between related companies in the HTT Group where necessary to fulfil our purposes.

Other than the above, we will not disclose your personal information without your consent unless disclosure is either necessary to prevent a threat to life or health, authorised or required by law, reasonably necessary to enforce the law or necessary to investigate a suspected unlawful activity.
 

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người khác liên quan đến việc bán hàng và cung cấp dịch vụ du lịch của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp của chúng tôi và các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ khác cho chúng tôi, bao gồm cả các bên thứ ba:

 • Cung cấp các dịch vụ du lịch,
 • Cung cấp các dịch vụ CNTT như hệ thống hàng không liên quan, lưu trữ dữ liệu, hệ thống phân phối toàn cầu, mạng lưới thông tin liên lạc, nhà thanh toán bù trừ thanh toán cho các mục đích mà thông tin được thu thập hoặc cho các mục đích liên quan, ví dụ như để hoàn thành một giao dịch thay cho bạn hoặc cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các chính phủ trên thế giới cho mục đích an ninh, hải quan và các mục đích di trú khác.

Thông tin của bạn cũng sẽ được chia sẻ giữa các công ty có liên quan trong nhóm công ty HTT nơi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi.

Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi tiết lộ hoặc là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được ủy quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật, ở mức độ cần thiết hợp lý để thực thi pháp luật hoặc để điều tra một hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.


Access & Correction of Information about You

We will, on request, provide you with access to the information we hold about you, unless there is an exception which applies under the applicable laws, including for the purpose of correcting or updating that information.
Keeping Your Personal Information Up To Date, we take reasonable steps to ensure that your personal information is accurate, complete, and up-to-date whenever we collect or use it.
If the personal information we hold about you is inaccurate, incomplete or out-of-date, please contact us and we will take reasonable steps to either correct this information, or if necessary, discuss alternative action with you.

 

Truy cập & Sửa thông tin về bạn

Chúng tôi sẽ, theo yêu cầu, cung cấp cho bạn truy cập vào các thông tin chúng tôi có về bạn, trừ khi có một ngoại lệ áp dụng theo luật pháp hiện hành, bao gồm cả mục đích sửa chữa hoặc cập nhật các thông tin đó. Giữ và Cập nhật Thông tin cá nhân mới nhất của bạn, chúng ta thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và up-to-date bất cứ khi nào chúng tôi thu thập hoặc sử dụng nó. Nếu các thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc out-of-date, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cập nhật lại thông tin, hoặc nếu cần thiết, trao đổi về khả năng thay thế với bạn.


Transfer of Information Overseas
We may transfer to people in foreign countries any of your personal information to fulfil the purposes set out in this Privacy Statement, for example: 

 • To HTT Group offices overseas
 • To data processors (including operators of global travel distribution systems); and
 • Airlines, hotels and other travel service providers. 

In most cases the transfer will be necessary for the performance of our contract with you or for the implementation of pre-contractual measures taken in response to a request by you or for the performance of a contract with a third party which is concluded in your interests. Please let us know if you have any objection to such transfers.
 

Chuyển giao thông tin với nước ngoài

Chúng tôi có thể chuyển giao cho người ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Quy định bảo mật này, ví dụ:

 • Cho văn phòng nhóm công ty HTT ở nước ngoài;
 • Để xử lý dữ liệu (bao gồm cả các nhà khai thác hệ thống phân phối du lịch toàn cầu); và
 • Các hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác.

Trong hầu hết các trường hợp chuyển thông tin là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng để đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc để thực hiện một hợp đồng với một bên thứ ba phù hợp với nhu cầu của bạn . Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ sự phản đối nào về việc chuyển giao thông tin như vậy.


Changes to This Privacy Statement
We may amend this Privacy Statement as our business requirements or the law changes. Any changes to this Privacy Statement will be updated on holidaytours.com.vn, so please visit our web sites periodically to ensure that you have our most current privacy statement.

 

Thay đổi Tuyên bố về Bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố về Bảo mật nếu có yêu cầu từ công việc kinh doanh hoặc có những thay đổi của pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào về điều khoản bảo mật này sẽ được cập nhật trên trang web www.holidaytours.com.vn, vì vậy vui lòng truy cập trang web của chúng tôi định kỳ để đảm bảo rằng bạn có tuyên bố bảo mật mới nhất của chúng tôi.

Contact / Liên hệ:
Holiday Tours & Travel Vietnam Co. Ltd 
Level 1, Resco Tower, 94 - 96 Nguyen Du, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam

Tel. (84-28) 3910 5373

Fax. (84-28) 3910 5376

Email. saleshcm@holidaytours.net

 

Bank information/Thông tin về tài khoản ngân hàng:
Bank name:         VIETCOMBANK HO CHI MINH CITY BRANCH

Bank address/Địa chỉ:      VBB building, 5 Cong Truong Me Linh, District 1, HCM City
Beneficiary/Bên thụ hưởng:          HOLIDAY TOURS & TRAVEL VIETNAM

MST/VAT code:                            0300465937 
Bank account/Tài khoản số:         007.100.1554621 (VND)

                                                     007.137.1560161 (USD)

Swift code:          BFTV VNVX 007