INSURANCE

We strongly recommend that at time of booking, you purchase an appropriate travel insurance which covers any unforseen circumstances of your overseas travel eg.cancellation charges, medical expenses, etc.

You are recommended to contact the Department of Foreign Affairs and Trade of your country or visit their website for general travel advice, as well as specific advice (including safety alert levels) relating to the destination you wish to visit.

Bảo hiểm

Tại thời điểm đặt chỗ, chúng tôi khuyến nghị Quý khách mua một bảo hiểm du lịch phù hợp để bảo vệ quyền lợi trong các tình huống không lường trước khi du lịch ở nước ngoài ví dụ phí hoãn hủy, chi phí y tế, v.v

Bạn được khuyến cáo liên lạc với Bộ Ngoại giao và Thương mại của nước mình hoặc truy cập trang web của họ để được tư vấn du lịch nói chung, cũng như những tư vấn cụ thể (bao gồm cả mức độ cảnh báo an toàn) liên quan đến nơi bạn muốn tới du lịch.